Design a site like this with WordPress.com
Get started

Blog Feed

What do you think about stereotypes? Are you against any Armenian stereotypes?

To answer this questions first of all we need to understand what is a stereotype. Stereotype is a fixed, over generalized belief about a particular group or class of people. By stereotyping we infer that a person has a whole range of characteristics and abilities that we assume all members of that group have. Stereotypes can be positive or negative, such as when various nationalities are stereotyped as friendly or unfriendly. We often find people stereotyped around characteristics of age( “All teenagers love rock and roll and have no respect for their parents.”), sex (“Men love football.”), race (“All Japanese look and think alike.”),religion(“All Catholics love the Pope more than their country.”), profession(“All lawyers are greedy.”) and nationality(“All Germans are Nazis”).

Objects can be stereotyped around characteristics of places (“All cities are corrupt and sinful.” “Small towns are safe and clean.” “In England, it rains all the time.”) and things (“All Korean cars are cheaply made.”).

It has it’s advantages and disadvantages. One advantage of a stereotype is that it enables us to respond rapidly to situations because we may have had a similar experience before. One disadvantage is that it makes us ignore differences between individuals, therefore we think things about people that might not be true.

As we can see stereotyping is neither good or a bad thing and it’s impossible to get rid of. Stereotyping goes way beyond race and gender. Consider conversations you have had about people from the next town, another department in your company, supporters of other football teams, and so on. The use of stereotypes is a major way in which we simplify our social world, since they reduce the amount of processing (thinking) we have to do when we meet a new person.

So after truly understanding what are stereotypes, I have come to a conclusion that I am not against or for them.

Չարենցի սիրո պատմությունը

Ֆիլմի գլխավոր հերսոը ՝ կնամոլ Չարենցը միշտ ասում էր, որ իր իրակակ սերը դեռ գալու է։ Նա կանանց կողմից սիրված էր։Շատ սիրավեպեր է ունեցել , բայց իր իրական սիրուն հանդիպել է 1920թ. գարնանը մանկավարժական կուրսում ՝ և դա Արփենիկն էր։ Արփենիկ Տեր-Աստվածատուրյանը։ Արփենիկը մտերմացել էր Չարենցի սիրուհիներից մեկի Կարինե Քոթանջյանի հետ, որն էլ նրանց ծանոթացրել է։Ասում են, որ նրանք շատ ներդաշնակ զույգ են եղել։
Ժամանակ անց Արփենիկը մեկնում է գործուղման, և Չարենցը մնում է միայնակ։ Որոշ ժամանակ անց Չարենցը շատ պատահաբար հանդիպում է Մարիաննա Այվազյանին , որը 16 տարեկան էր։ Չարենցը ցանկանում է ծանոթանալ նրա հետ, սակայն աղջիկը չի ցանկանում և վերջինս կոպտում է գրողին։Նա բարկացած գնում է տուն, վերցնում ատրճանակաը և կրակում Մարիաննայի վրա։ Նա այդքան էլ լուրջ վնասվացքներ չի ստանում, սակայն Չարենցը 7 տարով ազատազրկվում է։ Այդ վատ լուրը իմանալով Արփենիկը իսկույն վերադառնում է , սակայն արդեն ուշ է լինում ։ Որոշ ժամանակ անց Վիրահատում են Արփենիկին, վերջին վիրահատության ընդացքում մահանում է։ Չարենցը վշտացած իր սրտի մոտ դաջում է Արփենիկի մահվան տարեթիվը և նրա ազգանվան առաջին տառերը ։
Չարենցը ամուսնանում է, սակայն ինչպես ինքն էր ասում դեռ չի հանդիպել այնպիսի «գյոզալի» ինչպիսին Արփենիկն էր։

Նահապետ Քուչակ

Նահապետ Քուչակը ծնվել է Խառակոնիս գյուղում, որը գտնվում է Վանում։ Մինչ օրս համարվում է հայ առաջին աշուղներից մեկը,հենց նա է եղել հայրենների հեղինակը։ Հայրենները երգեր են որոնք հիմանականում քառատող են։ Հետաքրքրորեն Նահապետ Քուչակի կողմից գրված հայրենների մեծամասնությունը կապված են սիրո որևէ ձև արտահայտման հետ,այդ փաստը հետաքրքիր է քանզի միջնադարում սիրո մասին երգելը դատապարտվել է Աստծո կողմից, այսինքն կրոնի և եկեղեցու։Ներկայացվում են նաև որոշ խառը թեմաներ որոնց մեջ ընդգրկվում է սերը, օրինակ՝ սերն ու մահը որպես հակամարտություն։ Երգերում կնոջ արտաքինի նկարագրություն ավելի շատ է կարելի նկատել, նա այդ ամենը հաջողացնում է անել կիրառելով համեմատություններ ծառերի,աստղերի և այլ բաների հետ։

The importance of Education

Education makes people independent. Furthermore, it increases knowledge, strengthens the mind, and forms character. Moreover, education enables people to put their potentials to optimum use.

Education is also a type of reform for the human mind. Without education, the training of the human mind would always remain incomplete.

Education makes a person an efficient decision-maker and a right thinker. Moreover, this is possible only with the help of education. This is because education acquaints an individual with knowledge of the world around him and beyond, besides teaching the individual to be a better judge of the present.

A person that receives education shall have more avenues for the life of his choice. Moreover, an educated person will be able to make decisions in the best possible manner. This is why there is such a high demand for educated people over uneducated people for the purpose of employment.

Without education, a person would feel trapped. One can understand this by the example of a man who is confined to a closed room, completely shut from the outside world, with no way to exit it. Most noteworthy, an uneducated person can be compared to this confined man.

Education enables a person to access the open world. Furthermore, a person without education is unable to read and write. Consequently, a person without education would remain closed to all the knowledge and wisdom an educated person can gain from books and other mediums.

The literacy rate of India stands at around 60% in comparison to more than 80% literacy rate of the rest of the world. Moreover, the female literacy rate is 54.16% in accordance with the 2001 population census. These figures certainly highlight the massive problem of lack of education in India.

To promote education, the government of India takes it as a national policy. The intention of the government is to target the very cause of illiteracy. As such, the government endeavours to eradicate illiteracy, which in turn would lead to the eradication of poverty.

The government is running various literacy programmes like the free-education programme, weekend and part-time study programme, continuing education programme, mid-day meal programme, adult literacy programme, etc. With the consistent success rate of these programmes, hopefully, things will better.

The importance of having the ability to plan

Being an individual who always organizes her day or even week beforehand, I have to agree with the fact that it is essential for one to have the ability to plan. Even though, some people might disagree with me arguing that spontaneous decisions and plans made on spot turn out to be the best ones, I have valid reasons supporting my point.

First of all, planning your day and knowing what responsibilities or tasks you have for the day or the week helps you to avoid being stressed out. Being overwhelmed with heavy schedule and not knowing what to do next in order to keep up with everything is the worst thing that can happen to one. It can lead to panicking and eventually not doing anything at all. For instance, I used to leave everything for the last minute and I always was anxious about it even though I was the one to blame. So I switched my strategy and started sorting out every task, event or meeting for the next week. This ended up helping me in various ways, one of them being that I am always aware of my next step and not stressed out about it, since I can carry out lots of tasks and finish my responsibilities on time.

Not only does planning your week help you to finish everything on time and avoid strenuous situations, but also it helps you to leave space for spontaneous events or meetings that can pop up on the last minute. If you are aware of your plans for the whole day or even the whole week, and some urgent meeting appears that you have to attend, it is much easier to manage  your day in a way that is not going to harm your productiveness, your other plans. For example, last week I got a call from the company I am volunteering for, and they asked me if I could attend the charity event the next day. Of course, I could not turn their request down and agreed to go, but I knew that I had so many plans for that specific day and did not know how I was going to do all of them in one day. Luckily I had made a list of my plans for that day, so I looked through them in order to find free time for my other plans. And this helped me to successfully complete everything I had planned earlier.

There are practically limitless ways to complete all the things you need to do, but one of the most effective ways for it is organizing everything beforehand. It can help one to avoid confusing situations and even save you time. I indeed recommend everyone to have well arranged  to do list, since having one helped many people -, including myself.

How Nikola Tesla changed the world

Nikola Tesla was born 10 July 1856, of Serbian nationality in Smiljan, the Austrian Empire.He was one of the greatest and most enigmatic scientists who played a key role in the development of electromagnetism and other scientific discoveries of his time. During his early life, he experienced many periods of illness and periods of startling inspiration. Accompanied by blinding flashes of light, he would often visualise mechanical and theoretical inventions spontaneously. He had a unique capacity to visualise images in his head. When working on projects, he would rarely write down plans or scale drawings, but rely on the images in his mind. In 1891, Tesla became an American citizen. This was also a period of great advances in electrical knowledge. Tesla demonstrated the potential for wireless energy transfer and the capacity for AC power generation. Tesla’s promotion of AC current placed him in opposition to Edison who sought to promote his Direct Current DC for electric power. Shortly before his death, Edison said his biggest mistake was spending so much time on DC current rather than the AC current Tesla had promoted. In 1899, Tesla moved to Colorado Springs where he had the space to develop high voltage experiments. This included a variety of radio and electrical transmission experiments. He left after a year in Colorado Springs, and the buildings were later sold to pay off debts. In 1900, Tesla began planning the Wardenclyffe Tower facility. This was an ambitious project costing $150,000, a fortune at the time. Tesla was famous for working hard and throwing himself into his work. He ate alone and rarely slept, sleeping as little as two hours a day.  He remained unmarried and claimed that his chastity was helpful to his scientific abilities. In later years, he became a vegetarian, living on only milk, bread, honey, and vegetable juices. Tesla passed away on 7 January 1943, in a New York hotel room.  He was 86 years old. After his death, in 1960 the General Conference on Weights and Measures named the SI unit of magnetic field strength the Tesla in his honour.

First Programing Language

The history of programming languages spans from documentation of early mechanical computers to modern tools for software development. Early programming languages were highly specialized, relying on mathematical notation and similarly obscure syntax. Throughout the 20th century, research in compilers theory led to the creation of high-level programming languages, which use a more accessible syntax to communicate instructions. 

The first high-level programming language was Plankalkül, created by Konrad Zuse between 1942 and 1945. The first high-level language to have an associated compiler was created by Corrado Böhm in 1951, for his PhD thesis. The first commercially available language was FORTRAN(FORmula TRANslation), developed in 1956 (first manual appeared in 1956, but first developed in 1954) by a team led by John Backus at IBM.


Early history

During 1842–1849, Ada Lovelace translated the memoir of Italian mathematician Luigi Menabrea about Charles Babbage’s newest proposed machine: the Analytical Engine; she supplemented the memoir with notes that specified in detail a method for calculating Bernoulli numbers with the engine, recognized by most of historians as the world’s first published computer program.

The first computer codes were specialized for their applications: e.g., Alonzo Church was able to express the lambda calculus in a formulaic way and the Turing machinewas an abstraction of the operation of a tape-marking machine.

Jacquard Looms and Charles Babbage’s Difference Engineboth had simple languages for describing the actions that these machines should perform hence they were the creators of the first programming language.

About First Programmer

Konrad Zuse

22 June 1910 – 18 December 1995) was a German civil engineer, pioneering computer scientist, inventor and businessman. His greatest achievement was the world’s first programmable computer; the functional program-controlled Turing-completeZ3became operational in May 1941. Thanks to this machine and its predecessors, Zuse has often been regarded as the inventor of the modern computer.

Zuse was noted for the S2 computing machine, considered the first process control computer. In 1941, he founded one of the earliest computer businesses, producing the Z4, which became the world’s first commercial computer. From 1943 to 1945 he designed Plankalkül, the first high-level programming language. In 1969, Zuse suggested the concept of a computation-based universe in his book Rechnender Raum (Calculating Space).

Much of his early work was financed by his family and commerce, but after 1939 he was given resources by the Nazi German government. Due to World War II, Zuse’s work went largely unnoticed in the United Kingdom and the United States. Possibly his first documented influence on a US company was IBM’s option on his patents in 1946.

Մայրենիյի օրեր

ժամանակին մե մարդ ու մե կնիկ են հլնում: Էս մարդ ու կնիկը միշտ կռվելիս են հլնում: Մարդը կնգան ա ասում` հիմար։
Մե օր էլ մարդը մե քանի փութ եղ ու բրինձ ա առնում, տանում տուն:

Կնիկը ասում ա.
Ա՛յ, ասում եմ հիմար ես, չես հավատում, էսքան եղն ու բրինձը միանգամից ինչի՞ խմար ես առե բերե. խերդ քելե՞խն ես տալում, թե՞ տղիդ հարսանիքն ես անում: -Ի՞նչ քելեխ,ի՞նչ հարսանիք, այ՛ կնիկ, ի՞նչ ես խոսում, տար պախա՝ բարեկենդանի խմար ա:
Կնիկը հանգստանում, տանում պախում ա:
Հնցնում են օրեր, էս կնիկը հիշկում, հիշկում, բարեկենդանը չըգալում: Մե օր էլ շեմին նստուկ ա հլնում, տենում մե մարդ վռազ-վռազ ճամփով հնցնում: Ձեռը դնում ճակատին ու ձեն ա տալում.

-Ախպե՛ր, ախպե՛ր, հլը կայնի:
Էս մարդը կայնում ա:

-Ախպե՛ր, բարեկենդանը խո դու չե՞ս:
Էս մարդը տենում, որ էս կնկա ծալը պակաս ա, մտածում ասա խա՝ տենա ինչ ա դուս գալում.
-Խա, ես եմ բարեկենդանը, քուր ջան, ի՞նչ ես ասում:

-Էն եմ ասում, որ մենք քո ծառան խո չե՞նք, որ չես գալում քո եղն ու բրինձը պաղենք: Հնչի՞ չես գալում քո ապռանքը տանես:
-Դը էլ ի՞նչ ես նեղանում, քուր ջան, ես էլ ըտու խմար եմ էկե, ձեր տունն ի ման գալում, չի գթնում:

-Դը հարի տար:

Էս մարդը ներս ա մտնում, ըստոնց եղն ու բրինձը տանում:

Մարդը գալում տուն, կնիկը պատմում, որ բարեկենդանը էկե, հիր եղն ու բրինձը տարե:

-Վա՛յ քո անխելք տունը քանդվի, որ ասում եմ հիմար ես, հիմար ես էլի…

Ո՞ր յանը գնաց:

-Ա՛յ, էն յանը:

Էս մարդը ձի ա նստում, ընկնում բարեկենդանի հետևից: Ճամփին բարեկենդանը ետ ա հիշկում, տենում մե ձիավոր ա գալում: Գլխի ա ընկնում, որ էսի էն կնգա մարդն ա: Գալում, խասնում ըտուն.

-Բարի օր, ախպերացու:

-Աստծու բարին:

-Խո էս ճանփով մարդ չըհնցա՞վ:

-Հնցավ:

-Ի՞նչ ուներ շլակին:

-Եղ ու բրինձ:

-Որ ձին քշեմ կխասնե՞մ:

-Որդեից կխասնես, դու՝ ձիով, ինքը՝ ոտով: Մինչև քո ձին չորս ոտ էթա՝ մի՛ն, էրկու՛, իրե՛ք, չո՛րս. էնի էրկու ոտով՝ մե՛կ-էրկու, մե՛կ-էրկու… Շուշուտ կեթա:

-Բը իմա՞լ անեմ:

-Հուզում ես՝ ձիդ թող իմ կուշտը, դու էլ ընդու նման ոտով վազի, կարող ա խասնես:

-Խա՛, էտ լավ ես ասում:

Էս մարդն էլ հլնում, ձին թողում ըստու կուշտը ու ոտով էթում: Էսի էթում թե չէ՝ բարեկենդանը ձիուն բարձում, ճանփեն ծռում, էթում:

Էս մարդը ոտով էթում, էթում, տենում ա չխասավ, ետ ա դառնում: Դառնում, տենում ձին Էլ չկա: Իվար-շիվար դառնում տուն:

Մարդ ու կնիկ թազուց սկսում են կռվալ.

մարդը՝ եղ ու բրնձի խմար, կնիկը՝ձիու:

Մինչև հիմի էլ էս մարդ ու կնիկը կռվում են հլը: Էսի ընդուն ա ասում հիմար, էնի՝ ըստուն, իսկ բարեկենդանը լսում ու ծղզում ա:

Հ. Թումանյանի քառյակների վերլուծություն

Հովհաննես Թումանյանը դիմում է մարդուն հետևյալ բանաստեղծություններում՝

Հե՜յ ագահ մարդ, հե՜յ անհոգ մարդ, միտքդ երկար, կյանքըդ կարճ,
Քանի՜ քանիսն անցան քեզ պես, քեզնիցառաջ, քո առաջ.
Ի՜նչ են տարել նըրանք կյանքից, թե ի՛նչտանես դու քեզ հետ,
Խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր երկու օրվան էս ճամփեդ:

Ազատ օրը, ազատ սերը, ամեն բարիք իր ձեռքին,
Տանջում, տանջվում, որոնում է, ուդժբախտ է նա կըրկին.
Է՜յ անխելք մարդ, ե՜րբ տի թողնեսապրողն ապրի սրտալի,
Ե՞րբ տի ապրես ու վայելես Էս աշխարքըշեն ու լի։

Վերլուծություն՝

Հեղինակը խոսում է մարդու ժլատության մասին: Մարդն ամենաագահ կենդանի էակն է, ով չի գնահատում այն ինչ ունի և այն ՝ ինչ նրան սովորական է թվում, օրինակ՝ տաք ու հարմարավետ տունը, տանիքը, հանապազօրյա սնունդն ու ջուրը: Այո՛ աշխարհում կան մարդիկ, որ այս ամենի կարիքն ունեն, բայց ավաղ ովքեր ունեն՝ չեն գնահատում: Նա կոչ է անում մարդուն՝ գոհանալ այն ամենով ինչ ունի, քանի որ կյանքը անսահման չէ և կգա մի օր, որ կզղջանք մեր սխալ ապրած օրերի համար։

Հետևյալ քառյակներով նա դիմում է Աստծուն

Ո՞ր աշխարքում ունեմ շատ բան, միտքեմ անում` է՞ս, թե էն.
Մեջտեղ կանգնած միտք եմ անում, չեմ իմանում` է՞ս, թե էն.
Աստված ինքն էլ, տարակուսած, չիհասկանում ինչ անի.
Տանի՜, թողնի՜,- ո՞րն է բարին, ո՞րսահմանում` է՞ս, թե էն։

Ամեն անգամ քո տվածից երբ մի բան ես դու տանում,
Ամեն անգամ, երբ նայում եմ, թե ի՞նչքան է դեռ մնում,-
Զարմանում եմ, թէ` ո՜վ շռայլ, ի՜նչքան շատ ես տվել ինձ,
Ի՜նչքան շատ եմ դեռ քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից։

Վերլուծություն՝

Ներկայացնում է երկրային և երկնային աշխարհները։ Նա չի կարողանում հասկանալ որտե՞ղ է ավելի լավ՝ երկրու՞մ՝ ընտանիքի հետ, թե՞ երկնքում՝ Աստծու հետ։ Կարելի է եզրակացնել, որ կշեռքի նժարներին են դրված ընտանիք և Ատված հասկացությունները։ Սա էլ առաջացրել է հեղիանակի շփոթությունը։ Նրա կարծիքով Աստված ինքն էլ չի հասկանում ինչ անի, տանի՞, թե՞ թողնի։ Այսպիսի բան կարող է մտածել մի մարդ, ով իր մաշկի վրա զգացել է մտերիմ մարդու կորուստ և սկսել է վերլուծել արդյո՞ք այդ կորուտը դեպի լավն է, թե՞ հակառակը։Մյուս քառյակով նա կրկին դիմում է Տիրոջը, այս անգամ հայտնելով իր երախտիքը: Նա քաջ գիտակցում է, որ ամեն ինչ փոխադարձ է և հարկավոր է Աստծու տված բարիքների դիմաց նրան փոխհատուցել, սակայն փոխհատուցումը մեր պատկերացրած նյութականը չէ։ Հարկավոր է ապրել պարկեշտ կյանքով, որպեսզի «միանանք» Աստծուն, այսինքն հայտնվենք երկնային թագավորությունում և ապրենք նրա հետ հավիտենական կյանքով։

Վահան Տերյան ,,Ցնորքը,,

Ինձ չես սիրում, ուրիշին,
Ուրիշին ես սիրում դու —
Եվ անզոր է ու չնչին
Քո դեմ տանջանքն իմ հոգու։

Դու անցնում ես ամեն օր,
Անցնում՝ ինձ չես նկատում,—
Եվ դարձել եմ ես սովոր
Քամահրանքիդ անհատնում։

Քեզ խոնարհ՝ ամեն անգամ
Գլուխ եմ տալիս խոնարհ,
Բայց ես աղքատ եմ այնքան,
Այնքան թշվառ քեզ համար։

Ամենքինն ես, իմը չես,
Ամենքին ես սիրում դու.
Ա՛խ, ոսկով են գնում քեզ,
Անհաս ցնորք իմ հոգու…

Այս բանաստեղծության մեջ Տերյանը անթերի կերպով ներկայացնում է անպատասխան սիրո զգացմունքը։ Տերյանի սիրած էակը սիրում էր ուրիշին։ Դա կոտրում էր Տերյանի սիրտը։ Նա անկարող էր ինչ-որ բան փոխել։ Վահան Տերյանը կարող էր միայն համակերպվել և ապրել այդ էակին սիրելով, միևնույն ժամանակ գիտակցելով, որ այդ սերը երբեք փոխադարձ չի լինի։ Տերյանը սիրում էր, բայց սիրված չէր։

Անպատասխան սերը չափազանց դաժան և ցավոտ զգացմունք է, որը կատարելապես ներկայացված է Վահան Տերյանի այս բանաստեղծության մեջ։

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑