Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բանկերի և դրանց գործունեության մասին

Այժմ բանկը ֆինանսական հաստատություն է, որն ընդունում է հանրությունից ավանդներ և ստեղծում է կրեդիտներ: Վարկավորման գործողությունները կարող են իրականացվել ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կապիտալի շուկաների միջոցով:

Բանկային համակարգը սկսվել է Հին Բաբիլոնիայում կամ Հին Սանգվիում, երբ առևտրականները առևտրային համակարգով առաջարկեցին հացահատիկի վարկեր որպես գրավ: Վարկատուները Հին Հունաստանում և Հռոմեական կայսրության օրոք ավելացրեցին երկու կարևոր նորամուծություններ. Նրանք ընդունեցին ավանդներ և փոխեցին փողը:Բանկերը զարգացել են ապրանքափողային հարաբերությունների հիման վրա։ 

Բանկն իրավաբանական անձ է, որն իրավունք ունի սույն օրենքով սահմանված կարգով տրված լիցենզիաների հիման վրա իրականացնել բանկային գործունեություն:Բանկերը չեն կարող իրականացնել արտադրական, առևտրային և ապահովագրական գործունեություն (եթե օրենքով այլ բան սահմանված չէ)։

Հայաստանի Կենտրոնական բանկը իրականացնում է հետևյալ ֆունկցիաները.

  1. Օրենքով սահմանված կարգով դրամի էմիսիայի կարգավորումը և իրականացումը, ինչպես նաև դրամաշրջանառության կազմակերպումը,
  2. Դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը,
  3. Միջբանկային հաշվարկների կազմակերպումը,
  4. Հանրապետության պետական պարտքի սպասարկումը,
  5. Բանկային վիճակագրության կազմակերպումը,
  6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և այլ պետական մարմինների բանկային սպասարկման կազմակերպումը,
  7. Հայաստանի բանկերում գտնվող պարտադիր պահուստների չափի սահմանումը,
  8. Բաց շուկայի քաղաքականության իրականացումը։
  9. ՀՀ Կենտրոնական բանկը հանդիսանում է ՀՀ բանկերի համար վերջին ատյանի վարկատուն։

Բանկերն իրավունք չունեն իրենց անվանման մեջ ապակողմնորոշվող այնպիսի բառեր օգտագործել, որոնք կարող են թյուր ենթադրության տեղիք տալ տվյալ բանկի ֆինանսական վիճակի կամ իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ:

Առկա մանրածախ առևտրային բանկը Banca Monte dei Paschi di Siena- ն է, մինչդեռ գործող հնագույն առևտրային բանկը Berenberg Bank- ն է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: