Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայ արաբական պայմանագիր

7րդ դարում Արաբական թերակղզում ստեղծվում է Իսլամը և սկսվում են արաբական արշավանքները։Հաջորդաբար պարտության մատնելով Բյուզանդիային և Պարսկաստանին արաբները 640 թվականին ներխուժում են Հայաստան։ Նվաճում են հարավային մասը և ետ են վերադառնում։Հաջորդ արշավանքը 642-643թթ արաբբները գրավում են Հայաստանի մեծ մասը։

650ական թվականներին հայոց իշխան էր Թեոդորոս Ռշտունին դիմադրեց արաբներին։

Նա դիվանագիտական ճիշտ քայլ է ձեռնարկում և որոշում է պայմանագիր կնքել արաբների հետ։ 652թվականին կնքվում է հայ-արաբական պայմնանագիրը , ըստ որի՝

  • հայերը 3 տարի հարկ չէին վճարելու, իսկ հետո վճարելու էիին այքան , որքան ցանկանան
  • իրավունք ունեին պահել 15 հազար այրուձի
  • եթե բյուզանդացիները ներխուժեն Հայաստան, ապա արաբները պետք է օգնեի հայերին։

Արաբները հաջորդաբար գրավում են Հայաստանը, Վրաստանը և Աղվանքը։ 701 թվականին ստեղծվում է 1 վարչական միավոր և անվանվում Արմենիա։ Հարկերը բարձրացվում են , ժողովրդի վիճակը ծանրանում է և սկսվում են հակաարաբական ապստամբություններ։

Առաջին ապստամբությունը տեղի է ունենում 703 թվականին Ակոռի գյուղի մոտ։Հայերը հաղթում են ։ Հայաստանի տարբեր վայրերում սկսվում է ապստամբական շարժում։Սրանք հաճախ են տեղի ունենում։ Հիմնականում արաբները կարողանում են ճնշել ապստամբությունները, բայց չեն կարողանում կոտրել հայերի ազատագրական ոգին։

Ամենավճռական ապստամությունը տեղի է ունենում 850-855թթ։ 882թվականին Հայաստանը վերջնականապես ճշելու նպատակով, այստեղ է գալիս թուրք զորավար Բուղան, արաբական հազարանոց զորքով։

3 տարի տևած պայքարում արաբները որորշում են նահանջել և հասկանում են, որ զենքի ուժով չեն կարող ճնշել հայերին։

Հայաստանում հաստատվում է ինքնավարությունը։

Vocabulary

1.a.When i saw my wife’s face, I realized that I had bought teh wrong size.

b.My husband never noties when I’ve beento the hairdresser’s.

2.a.The water level in the river is rising.

b.Don’t raise your voice when you are having an argument .

3.a.I think we need to discuss our new marketing plan .

b.Teenagers often argue with their parents .

4.a.There is a new road safety campaign to prevent accidents.

b. We took the ring road to avoid going through the city centre.

5.a.Please remember to lock the door before you go out.

b.Remind me to phone my mother later -it’s her birthday.

6.a.I hope she’ll come to the party. I’d really like to see her .

b.My driving test is next week,but I’m not expecting to pass -I’ve only had ten lessons .

7.a.Mandy hasn’t invited me to her party ,but I don’t mind.

b.It doesn’t matter if we’re a bit late .

8.a.Oh no! Somebody’s stolen my bike !

b. A 40-year-old man has been charged with robbing a bank in High Street.

9.a. I woke up in the night because I heard a noise .

b.If you had listened to what I was saying,you’d know what the problem was.

10.a.Your brother looks exactly like your father -he’s got the same eyes .

b.When I spoke to him on phone ,I thought he seemed quite friendly.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑